Geometrie/Normálová křivost

Definice: editovat

Nechť   je plocha dána rovnicí  . Nechť   je bod na ploše   a   je křivka procházející tímto bodem dána rovnicí  , pak normálovou křivostí křivky   v bode   nazveme součin vektoru druhé derivace přímky   v bodě   a jednotkového vektoru daného vztahem  , který se nazývá vektor normály.

Algoritmus editovat

Sestrojíme vektor normály a potom součinem vektoru druhé derivace křivky a vektoru normály dostaneme normálovou křivost.

public static double NormalovaKrivost(Surface Plocha, Curve2d Krivka, double u) {
 Point2d bod = Krivka.GetValue(u); 
 Vector3d NormVek = NormalovyVektor(Plocha, bod[0], bod[1]);			 
 Vector3d VekNormaly = new Vector3d(NormVek[0] / NormVek.Length(),
       NormVek [1]NormVek.Length(), NormVek[2] / NormVek.Length()); 

 KrivkaNaPlose zobrazenaKrivka = new KrivkaNaPlose(Plocha, Krivka); 
 Vector3d Pom = zobrazenaKrivka.SecondDeriv(u); 
 return Pom.DotProduct(VekNormaly);
}

Autoři editovat

Tento text vypracovali studenti Univerzity Palackého v Olomouci katedry Matematické informatiky jako zápočtový úkol do předmětu Počítačová geometrie.