Rasterizace editovat

Při zobrazení reálného modelu ve světových souřadnicích na výstupní zařízení (rastrové, vektorové) potřebujeme zajistit co nejvěrnější podobnost reálného a zobrazovaného modelu. Omezíme se v tomto textu na rastrové výstupní zařízení, jehož nejjednodušším grafickým prvkem je bod. Protože složitější objekty jsou jen skládankou jednodušších objektů, potřebujeme mít k dispozici algoritmy na výpočet polohy bodů jednoduchých objektů jako úsečky, kružnice, elipsy, oblouků, atd... Ukážeme si některé algoritmy pro výpočet bodů úsečky a kružnice.

Popis algoritmů editovat

DDA algoritmus editovat

Jedna se o přírustkový algoritmus. Jednoduchý algoritmus pro výpočet bodů úsečky. Ve směru jedné osy s větším přírůstkem inkrementuje o krok 1 a ve směru druhé osy o krok menší než 1 podle poměru délky úsečky ve směru x a ve směru y. Algoritmus je jednoduchý, ale relativně pomalý protože pracuje v oboru reálných čísel.

Označme  , potom
a) když   (osa s větším přírůstkem je X) zvolíme tedy  , dostáváme  .
Souřadnice dalšího bodu   vypočítáme:
 
 
b) když   nebo   (osa s větším přírustkem je Y) zvolíme tedy  , dostáváme  .
A souřadnice dalšího bodu   vypočítáme:
 
 

Bresenhamův algoritmus pro úsečku editovat

Mnohem rychlejší algoritmus pro generování bodů úsečky poskytuje tento algoritmus, používající pouze celočíselnou aritmetiku. Ve směru osy s větším přírustkem (nezávislé) inkremtentuje opět s krokem 1, ale ve směru druhé osy (závislé) vypočte chybový člen a podle něj určí bližší pixel k úsečce.

Předpokládejme že nezávislá souřadnice je souřadnice X, tedy   (v opačném případě by se postupovalo analogicky).

Označme  
Chybový člen  
Rekurzivní výpočet  . kroku (poslední vykreslený bod  ), pro pozici dalšího bodu jsou dvě možnosti:
1)   - jako další bod zobrazíme bod   a chybový člen  
2)   - jako další bod zobrazíme bod   a chybový člen  

Kresba kružnice pomocí otáčení bodu editovat

Jednoduchá metoda pro výpočet bodů kružnice spočívá v tom, že vezmeme jeden bod ležící na kružnici (dána středem a poloměrem) a otáčíme jej o zadaný úhel proti směru hodinových ručiček. Body postupně spojujeme úsečkami (např. DDA). Je vidět, že kružnice je v tomto případě pouze aproximována nějakým pravidelným mnohoúhelníkem. Čím menší úhel, o který otáčíme, tím "věrnější" kružnici dostaneme.

Body na kružnici splňují v polárních souřadnicích rovnice
  a  
Zvolíme libovolný bod na kružnici,  , další bod otočený o úhel   vypočteme rekurzivně:
 ,
 
Stačí zvolit krok   a postupně spojovat vypočítané body nějakým úsečkovým algoritmem.

Bresenhamův algoritmus pro kružnici editovat

Opět rychlejší algoritmus pracující podobně jako pro úsečku a jen v celočíselné aritmetice. Počítáme body pouze jednoho oktantu (zbylých 7 oktantů stačí vykreslit pomocí symetrie).

Algoritmus vypočte body na kružnici se středem v počátku a zadaným poloměrem pouze ve druhém oktantu. Body ostatních oktantů vykreslí symetricky a všechny posune o souřadnice středu kružnice.

Označme   - poloměr kružnice.
Chybový člen  
Rekurzivní výpočet  . kroku (poslední vykreslený bod  ), pro pozici dalšího bodu jsou dvě možnosti:
1)   - jako další bod zobrazíme bod   a chybový člen  
2)   - jako další bod zobrazíme bod   a chybový člen  

Kód v jazyce C# editovat

Příklad řešení v jazyce C#.

Autoři editovat

Tento text vypracovali studenti Univerzity Palackého v Olomouci katedry Matematické informatiky jako součást zápočtového úkolu do předmětu Počítačová geometrie.