Maďarština/Nahrazování podstatných jmen

Když podstatné jméno nechceme stále opakovat, můžeme ho nahradit zájmenem, číslovkou nebo přídavným jménem. V tom případě koncovku podstatného jména dostane zájmeno, číslovka nebo přídavné jméno. Přípony se připojují podle pravidla vokálové harmonie. Například:

a kék csészéből (z modré šálky) —> a kékből (z modré)
modern székeket (moderní stoličky) —> moderneket (moderní)

Zájmena

editovat

Podstatná jména se nejčastější nahrazují zájmenami:

 • osobní (én, te, ő, mi, ti, ők) i v konkrétním pádu (bennem, engem...)
 • osobní pro vykání (ön, maga, önök, maguk) i v konkrétním pádu
 • přivlastňovací
v singuláru: az enyém, a tied, az övé, a mienk, a tietek, az övék
v plurálu: az enyéim, a tieid, az övéi, a mieink, a tieitek, az övéik
 • zvratné (magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (magamnak,
magától...)
 • vzájemné (egymás) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (egymásnak, egymáshoz...)
 • ukazovací (ez, ezek, az, azok) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (ezt, ezeket, azt, azokat...)
 • ukazovací kvalitativní (ilyen, ilyenek, olyan, olyanok) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou
 • tázací (mi?, ki?, milyen?, melyik?) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (minek?, kinek?, milyennek?,
melyiknek?...)
 • vztažné (ami, amik, amely, amelyek, aki, akik...) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (amit, amiket, amelyet,
amelyeket, akit, akiket...)
 • neurčité (valami, valaki, akármi, akárki, bármi, bárki, semmi, senki, minden, mindenki...) i s konkrétní příponou

Číslovky

editovat

Číslovky, kterými můžeme nahrazovat podstatná jména, jsou:

 • základní (kettő...) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (kettőt...)
 • řadové (második...) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (másodikat...)
 • neurčité (néhány, sok, kevés...) i v konkrétním pádu s konkrétní příponou (néhányat, sokat, keveset...)

Přídavná jména

editovat

Přídavná jména, kterými můžeme nahrazovat podstatná jména, jsou v podstatě jakákoliv – podle významu a daného kontextu.