Počítačové sítě/Základní konfigurace

Nejpoužívanější komunikační protokol v počítačových sítích je protokol IPv4 (Internet Protokol verze 4) a jeho nástupce IPv6. Tyto protokoly jsou implementovány ve většině zařízení, která slouží ke komunikaci. Úkolem IP (IPv6) protokolu je jednoznačná identifikace zařízení v síti a nasměrování dat správným směrem (většinou nejkratší směr k cíli). Protokol je nezávislý na přenosovém médiu a jako identifikátor používá IP adresu.

Co je třeba konfigurovatEditovat

IP adresaEditovat

IP adresa je jednoznačný identifikátor zařízení používající IP (internet protocol). Zařízení, které chce IP používat pro komunikaci, musí mít IP adresu nakonfigurovanou - staticky (ručně) nebo dynamicky (služba přiřazující IP adresu automaticky).

IP adresa je rozdělená na dvě části - síťovou a host část. Všechna zařízení v jedné síti musí mít stejnou síťovou část IP adresy. Pokud se u dvou zařízení síťová část IP adres liší, zařízení jsou v různých sítích.

Host část IP adresy pak jednoznačně identifikuje zařízení v dané síti. Proto každé zařízení v síti musí mít různou host část IP adresy. Pokud se u dvou zařízení shodují síťová i host část, nastává kolize IP adres - zařízení není jednoznačně identifikovatelné.

Maska sítě, prefixEditovat

Maska slouží pro rozdělení IP adresy na síťovou a host část. Tam, kde jsou v masce jedničky, je v IP adrese síťová část a tam, kde jsou v masce nuly, je v IP adrese host část. Maska je spojitá, což znamená, že začíná zleva jedničkami a po první nule již žádná jednička být nesmí.

Rozdíl mezi maskou sítě a prefixem je v zápisu. Maska sítě v IP se zapisuje stejným způsobem jako IP adresa (čtyři čísla oddělené tečkami, kde každé z čísel je z rozsahu 0-255), prefix pak jako číslo, které v masce odpovídá počtu jedniček zleva, zapsané za lomítkem po IP adrese. V IPv6 se kvůli jednoduchosti a čitelnosti používá zápis pouze pomocí prefixu.

Příklady zápisu

  • IP: 192.0.2.100, maska: 255.255.255.0
  • IP s prefixem: 192.0.2.100/24
  • IPv6 s prefixem: 2001:db8::100/64

Výchozí bránaEditovat

Koncové zařízení (například počítač) při odeslání dat ověřuje, zda je cílové zařízení (například server) na stejné síti. Ověření probíhá porovnáním síťové části vlastní a cílové IP adresy. Pokud se síťové části obou IP adres shodují, zařízení jsou na stejné síti a koncové zařízení pošle data přímo cílovému zařízení.

V případě, že jsou síťové části obou IP adres rozdílné, zařízení jsou na různých sítích. V tom případě je třeba data poslat na zařízení, které zajistí přeposlání dat k cíli. Takové zařízení se nazývá výchozí brána a je jím zpravidla router.

Při konfiguraci se zadává pouze IP adresa výchozí brány. Je nutné, aby výchozí brána byla na stejné síti jako koncové zařízení, z čehož vyplývá, že musí mít stejnou síťovou část jako IP adresa koncového zařízení, tedy i stejnou masku.

DNS serverEditovat

DNS (domain name system) slouží pro překlad názvů serverů na IP adresy. DNS server není třeba konfigurovat, protože není nutný pro komunikaci jako takovou - je to spíše pomůcka pro lidi. Lidem se lépe pamatuje jméno serveru www.gnuskola.cz než IP adresa 31.47.102.211, počítače to mají naopak. Při zadání webové stránky do prohlížeče se proto koncové zařízení nejprve dotáže DNS serveru na IP adresu a teprve potom může server kontaktovat.

DebianEditovat

Nastavení IP, IPv6Editovat

ip addr add IP_ADRESA/PREFIX dev DEVICE
ip addr add IPv6_ADRESA/PREFIX dev DEVICE

Parametr ÐEVICE v příkladu je jméno rozhraní, ke kterému bude IP adresa přidělena.

Nastavení výchozí brányEditovat

ip route add default via DGW_IP_ADRESA dev DEVICE
ip -6 route add default via DGW_IPv6_ADRESA dev DEVICE

Zobrazení aktuálního nastaveníEditovat

ip addr
ip route
ip -6 route

OpenWRTEditovat

Nastavení IP, IPv6Editovat


Nastavení výchozí cestyEditovat


Zobrazení aktuálního nastaveníEditovat

ifconfig
route -n
route -n -A inet6

cisco IOSEditovat

Seznam příkazů pro IOS (Internet operating system) od firmy cisco je v samostatné knize Příkazy Cisco IOS.

Nastavení IP, IPv6Editovat

ip address IP_ADRESA MASKA
ipv6 address IPv6_ADRESA/PREFIX
no shutdown

Nastavení výchozí cestyEditovat

V routerech se používá název výchozí cesta (default route).

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 DGW_IP_ADRESA
ipv6 route ::/0 DGW_IPv6_ADRESA

Zobrazení aktuálního nastaveníEditovat

show ip interface brief
show ipv6 interface brief
show ip route
show ipv6 route

Související LAByEditovat

ReferenceEditovat