Geometrie/Soustavy souřadnic

Tato sekce si klade za cíl shrnout vlastnosti jednotlivých soustav souřadnic, včetně vzorců, které se typicky pro práci v těchto soustavách souřadnic hodí. Kromě základních identit pro převod mezi danou soustavou souřadnic a Kartézskou soustavou souřadnic zde naleznete vzorce pro výpočet délky infinitesimální úsečky či objemového elementu, vzorce pro diferenciální operátory vyjádřené v dané soustavě souřadnic a jiné.