Tagalog/Přivlastňování

V Tagalogu jsou dva způsoby přivlastňování, podle toho, zda je vlastník vyjádřen osobním zájmenem nebo podstatným jménem.

Přivlastnění vyjádřené pomocí osobního zájmena editovat

Přivlastnění je možné pomocí osobních zájmen NG nebo pomocí osobních zájmen SA. Vyjádření typu moje něco lze uskutečnit dvěma způsoby:

např.: pangalan ko - aking pangalan - mé jméno

Pokud je přivlastňování vyjádřeno celou větou typu něco je moje, je možné použít pouze osobní zájmena SA:

např.: Sa akin ang bahay. - Dům je můj.

Přivlastnění vyjádřené pomocí podstatného jména editovat

Pokud je vlastníkem obecné podstatné jméno, je přivlastnění vyjádřeno pomocí partikule ng.

  • podstatné jméno ng vlastník
  • podstatné jméno ng mga vlastníci

Pokud je vyjádřen vlastním jménem, je přivlastnění vyjádřeno pomocí partikule si nebo sina.

  • podstatné jméno si vlastník
  • podstatné jméno sina více vlastníků

Pokud je přivlastňování vyjádřeno celou větou typu něco je někoho a vlastník je vyjádřen vlastním jménem, použije se k přivlastnění partikule kay nebo kina:

  • Kay vlastní jméno ang podstatné jméno.
např.: Kay Roberto ang aklat.