Angličtina/Gramatika/Slovesa

Velká většina slovesných tvarů je opisných — dokonce i infinitiv! Tvary slova jako takového bývají jen čtyři, u nepravidelných sloves je jich pět. Všechny ostatní tvary jsou opisné, založené na jednom z těchto pěti základních tvarů.

Tvary slova

editovat
 • Přítomný čas: slovníkový tvar slovesa
 • 3. osoba j.č.: přípona -s (po sykavkách -es)
 • minulý čas: přípona -ed
 • přechodník přítomný (nedokonavý): přípona -ing
 • přechodník minulý (dokonavý): přípona -ed

Minulý čas se od přechodníku minulého liší pouze u nepravidelných sloves, a ještě ne u všech.

Přechodníky

editovat

Přechodníky se v angličtině používají daleko více, než v češtině. Nakonec co se divit — když je tvarů tak málo, musí se jaksepatří využít.

Jako přídavná jména: broken barrel (rozbitý sud), running man (běžící muž). Všimněte si, že přítomný přechodník je aktivní - popisuje muže, který běží - ale minulý přechodník je pasivní - popisuje sud, který byl rozbit.

Jako podstatná jména: waking (probuzení), sleeping (spaní)

Dále se používají v různých opisných tvarech - viz níže.

Nepravidelné sloveso býti

editovat

Sloveso "be" (býti) je nepravidelné a časuje se podle osoby i čísla.

přítomný čas minulý čas
jedn. č. mn. č. jedn. č. mn. č.
1. os am, I'm are, we're was were, we were
2. os are are were were, we were
3. os is are was were

Obě formy jsou zaměnitelné; forma s apostrofem se vždy píše společně s předchozím slovem.

Přechodníky jsou také nepravidelné: přechodník přítomný "being", minulý "been". Sloveso "be" má také jako jediné zvláštní podmiňovací tvar, were, který se používá pro hypotetické podmínky — viz Podmínkové věty.

Časování

editovat

Tato sekce popisuje anglické časování z pohledu české mluvnice. Pochopitelně tak úplně nesedí, ale z hlediska českého studenta angličtiny bude asi užitečnější než výklad, jak to je přesně.

Infinitiv

editovat
 • infinitiv: "to" + slovníkový tvar: to run běžeti
 • přítomný čas: používá slovníkový tvar slovesa, krom 3. osoby j.č., která má tvar na -s (-es). Tedy: I run, you run, he/she/it runs; we run, you run, they run (běžím, běžíš…).
  • nedokonavý vid se dá vyjádřit nedokonavým přechodníkem s pomocným slovesem "be". Tedy: I am running, you are running, …
 • minulý čas: používá se tvar -ed ve všech osobách i číslech
  • nedokonavý vid se opět dá vyjádřit nedokonavým přechodníkem s pomocným slovesem "be". Tedy: I was running, you were running, …
  • dokonavý vid se vyjádří dokonavým přechodníkem s pomocným slovesem "have": I have run, you have run, he has run, … Sloveso "have" má i zkrácenou formu 've ('s): I've run, you've run, he's run, …
 • budoucí čas: použije se pomocné sloveso, buď "will" nebo "shall", případně jejich společná zkrácená forma 'll. Rozdíl mezi "will" a "shall" už dávno všichni zapomněli, takže je zbytečné se ho učit. I'll run, you'll run, he'll run… (poběžím, poběžíš, poběží); "I will be, you will be…" (budu, budeš…)
  • nedokonavý vid se vyjádří "will be" + nedokonavý přechodník: (I will be running)
  • dokonavý vid není běžný; dá se vyjádřit "will have" + dokonavý př., ale většinou se prostě použije prostý budoucí čas.

Trpný rod

editovat
 • trpné (pasivní) tvary: "be" + minulý přechodník, přičemž "be" se časuje normálně: "I am loved" jsem milován, "you were loved" byl jsi milován, "he will be loved" bude milován. Tyto tvary se dají chápat také jako použití přechodníku coby přídavného jména.

Rozkazovací a tázací způsob, zápor

editovat
 • rozkazovací způsob: vyjadřuje se převážně slovosledem, vynecháním podmětu; používá slovníkový tvar slovesa.
  • používá se pro recepty a návody (s tečkami, nikoli vykřičníky): Insert tab A into slot B. (Kolík A vložíme do otvoru B.)
 • tázací způsob: vyjadřuje se slovosledem, přesunutím pomocného slovesa na začátek věty.
 • zápor: viz sekci Zápor

Různé

editovat
 • Spojení "have been" je sice slovesný čas, ale často se lépe překládá "mít za sebou" nebo "v tu dobu už".
  • I will have been running - Budu za sebou mít běh
  • I had been there for a week - V tu dobu jsem tam byl už týden
 • Místo předpon na sloveso používá angličtina někdy oddělená slovíčka, která se ale kladou na konec věty (nikoli jen za sloveso, ale až na úplný konec).
  • seek - hledat; seek … out - vyhledat

Slovíčka

editovat

Slovíčka použitá v této sekci:

be, am ('m), are ('re), is ('s); was, were; been
býti
barrel
sud
break, broke, broken
rozbít, zlomit
have ('ve), has ('s); had; had
mít
he
on
I
it
ono
love
láska, milovat
man
muž, člověk
run
běžet
seek
hledat
shall ('ll)
budoucí čas
she
ona
sleep
spát
they
oni/ony/ona
wake
probudit (se)
we
my
week
týden
will ('ll)
budoucí čas
you
ty, vy