Maďarština/Příčestí

V maďarštině existuje více druhů příčestí (participií), tedy tvarů odvozených od sloves, které mívají ve větách funkci podstatných či přídavných jmen nebo příslovcí.

Participium imperfectum (-ó / -ő) editovat

Nedokonavé přítomné příčestí se tvoří koncovkou nebo (v závislosti na samohláskové harmonii).

Nejčastěji má funkci přídavného jména označujícího činnost. V češtině odpovídá přídavným jménům s příponou -ící:

 • a széken ülő ember = člověk sedící na židli
 • a tanuló diák = učící se student
 • siető lányok = spěchající dívky
 • a záródó ajtó = zavírající se dveře

Podobně jako v češtině mohou fungovat i jako podstatná jména:

 • vezető = vedoucí, manažer; řidič
 • dolgozó = pracující
 • tanuló = žák
 • eladó = prodavač
 • író = spisovatel

Participium perfectum (-t / -ott / ött / -ett) editovat

Dokonavé minulé příčestí se tvoří stejně jako základní tvar minulého času.

Obvykle slouží jako přídavné jméno, někdy s významem aktivním (v češtině -lý), většinou však pasivním (v češtině -ný / -tý) významem, který vyjadřuje výsledek nějaké činnosti:

 • hervadt virág = zvadlá květina
 • meghalt emberek = zesnulí lidé
 • a megírt levél = napsaný dopis
 • a megkötött szerződés = uzavřená smlouva
 • a zárt ajtó = zavřené dveře

Participium instans (-andó / -endő) editovat

Gerundium (-va / -ve) editovat

Toto příčestí má příslovečný význam a do češtiny se překládá různě, často vedlejší větou, případně pomocí přechodníků nebo příslovcí:

 • Sietve írtam a levelet. = Dopis jsem psal ve spěchu (spěchaje).
 • Sírva jött. = Přišla s pláčem (plačíc).
 • A közönség állva tapsolt. = Obecenstvo tleskalo vestoje (stojíc).
 • Meghallva a jó hírt, elmosolyodott. = Když uslyšel (uslyšev) tu dobrou zprávu, usmál se.
 • Az ajtót kinitva, látta, hogy esik. = Když otevřel (otevřev) dveře, viděl, že prší.

Ve spojení se slovesem van (být) (zde se nevynechává) vyjadřuje gerundium stav:

 • Az ajtó zárva van. = Dveře jsou zavřené.
 • Az ablak nyitva van. = Okno je otevřené.
 • Az ablakok zárva vannak. = Okna jsou zavřená.