V mnoha (nejen) evropských jazycích existuje zvláštní slovní druh, který označuje podstatná jména. Nazývá se člen. Členy se vyvinuly především v jazycích, jež podstatným způsobem omezily skloňování, především bohatství tvarů pádových koncovek. Typickým zástupcem těchto jazyků je například angličtina. Jazyky s bohatým skloňováním, včetně češtiny, člen většinou nemají.

Maďarština, ačkoliv se vyznačuje velkým bohatstvím skloňovaných tvarů, je příslovečnou výjimkou potvrzující pravidlo. Člen se v ní používá, to dvojího druhu: neurčitý a určitý.

Člen neurčitý editovat

  • Neurčitý člen se v maďarštině využívá méně než v jiných indoevropských jazycích. Podstatné jméno často stojí bez členu. Jako člen neurčitý slouží egy, které zároveň znamená jeden. Do češtiny se buď nepřekládá, nebo se překládá jako nějaký. Používá se, když hovoříme o něčem, co není přesně specifikováno nebo předem známo:
Látok egy madarat. = Vidím ptáka. (nějakého ptáka)
  • Neurčitý člen se aplikuje pouze v jednotném čísle. Blíže neurčená podstatná jména jsou v množném čísle bez členu:
Látok madarakat. = Vidím ptáky. (nějaké ptáky)
  • Aplikuje se i když stanovujeme množství:
Elhoztunk egy szekér fát. = Přinesli jsme (jednu) fůru dřeva.

Člen určitý editovat

  • Určitý člen označuje věci nebo skutečnosti, které jsou již známé, konkrétně určené. V češtině, především hovorové, se v podobném významu používá ukazovací zájmeno ten. Na rozdíl od maďarského členu však jeho užití není závazné. Určitý člen se aplikuje v jednotném i množném čísle. Má dvě podoby:
a – stojí-li před jménem začínajícím souhláskou: a bolt = (ten) obchod
az – stojí-li před jménem začínajícím samohláskou: az udvar = (ten) dvůr
  • Aplikuje se i před vlastními podstatnými jmény, když stojí před nimi přívlastek:
a kis Pista = malý Štěpán
a távoli Kína = daleká Čína
  • Dále se aplikuje před těmi názvy států, které obsahují slova köztársaság, királyság, állam(ok):
a Szlovák Köztársaság = Slovenská republika
a Bhutáni Királyság = Bhútánské království
az Amerikai Egyesült Államok = Spojené státy americké
Poznámka

Az slouží zároveň jako ukazovací zájmeno (tamten). Protože se ukazovací zájmena často používají společně s určitým členem, můžeme se setkat se spojením az az, které v žádném případě není tiskovou chybou. První v pořadí je ukazovací zájmeno, které nese přízvuk. Za ním stojí člen, jenž je nepřízvučný:

az az asztal = tamten stůl
ez az asztal = tento stůl

Postavení členů editovat

  • Člen stojí vždy před podstatným jménem, které označuje:
egy bolt (nějaký obchod)
a kutyák (ti psi)
Látok egy kutyát. A kutya nagy. = Vidím (nějakého) psa. Ten pes je velký.
  • Pokud je podstatné jméno rozvíjeno přídavným jménem (ve funkci přívlastku stojí vždy před podstatným jménem), předchází člen tomuto přídavnému jménu:
a nagy bolt (ten velký obchod)