Maďarština/Podstatná jména

V maďarštině, podobně jako v češtině, se podstatná jména skloňují. Kromě toho, že má maďarština skoro třikrát více pádů než čeština, je zde ještě několik zásadních rozdílů:

  • První rozdíl je ten, že maďarština nezná kategorii mluvnického rodu. Není zde nic podobného jako rod mužský, ženský a střední. Stejně tak neexistují různé vzory skloňování jako v češtině. Všechna podstatná jména přijímají stejné koncovky, které se zpravidla vyskytují ve dvou až třech variantách, a to v závislosti na tzv. samohláskové harmonii.
  • Hlavní rozdíl pak je ten, že maďarština patří k jinému jazykovému typu než čeština. Čeština patří ke flektivnímu typu jazyků a platí v ní zásada jediné koncovky. To znamená, že jednou koncovkou vyjadřujeme více mluvnických kategorií (číslo a pád). Stejný tvar se navíc může vyskytnout ve více pádech.
V maďarštině je to jinak. Každá mluvnická kategorie se vyjadřuje zvláštní koncovkou. Maďarské podstatné jméno na sebe „nalepuje“ (odborně aglutinuje) více koncovek naráz. Podle toho se tento jazykový typ nazývá aglutinační. Tento rys se nejvíce projevuje právě při skloňování podstatných jmen.
  • Základní koncovky, které se připojují (v uvedeném pořadí) jsou:
koncovka množného čísla (plurálu)
přivlastňovací koncovka – vyjadřuje vlastnické vztahy (obdoba českých přivlastňovacích zájmen)
pádová koncovka
Ukážeme si to na příkladu:
doboz = krabice
doboz-o-k-ban = v krabicích
doboz-a-i-m-ban = v mých krabicích
-a- je vkladná samohláska
-k / i- vyjadřuje množné číslo
-m- vyjadřuje vlastnictví (moje)
-ban je pádová koncovka tzv. inessivu (odpovídá českému v + 6. pád)

Přivlastňovací koncovky

editovat
  • K vyjádření vlastnických vztahů používáme v češtině přivlastňovací zájmena (můj, tvůj apod.). Ta sice v maďarštině také existují, ale nepoužívají se spolu s podstatnými jmény. Namísto toho podstatné jméno přijímá zvláštní přivlastňovací koncovky: a vagyon = jmění —> a vagyonom = moje jmění
  • Volba koncovky závisí na tom, kdo je vlastník (já, ty, on...), a na tom, zda přivlastňujeme jednu, nebo více věcí. Na podobu koncovky má samozřejmě vliv zakončení v základním tvaru a samohlásková harmonie.

Přivlastňování v jednotném čísle

editovat
  alma
jablko
körte
hruška
állat
zvíře
kéz
ruka
ház
dům
sör
pivo
můj / má / mé almám körtém állatom kezem házam söröm
tvůj / tvá / tvé almád körtéd állatod kezed házad söröd
jeho / její almája körtéje állata keze háza söre
náš / naše almánk körténk állatunk kezünk házunk sörünk
váš / vaše almátok körtétek állatotok kezetek házatok sörötök
jejich almájuk körtéjük állatuk kezük házuk sörük
  • Ve slovech končících -a / -e dochází k dloužení samohlásky a ve 3. osobě se vkládá -j- (almája, almájuk = jeho / její jablko, jejich jablko).
  • Ve slově kéz (ruka) dochází ke krácení samohlásky (kezem = moje ruka).

Přivlastňování v množném čísle

editovat

V množném čísle se přivlastňovací koncovky kombinují s charakteristickým -i- (tedy nikoliv -k-):

  almák
jablka
körték
hrušky
állatok
zvířata
kezek
ruce
házak
domy
sörök
piva
mí / mé almáim körtéim állataim kezeim házaim söreim
tví / tvé almáid körtéid állataid kezeid házaid söreid
jeho / její almái körtéi állatai kezei házai sörei
naši / naše almáink körtéink állataink kezeink házaink söreink
vaši / vaše almáitok körtéitek állataitok kezeitek házaitok söreitek
jejich almáik körtéik állataik kezeik házaik söreik

Podstatná jména vkládající -j-

editovat

Některá podstatná jména vkládají při přivlastňování -j- (kromě těch, která končí v základním tvaru samohláskou). Jedná se o jistou nepravidelnost. Tato jména je potřeba si zapamatovat. Existují dva typy této nepravidelnosti:

1. typ
kar
paže
karok
paže (mn. č.)
karom karjaim
karod karjaid
karja karjai
karunk karjaink
karotok karjaitok
karjuk karjaik
2. typ
barát
přítel
barátok
přátelé
barátom barátaim
barátod barátaid
barátja barátai
barátunk barátaink
barátotok barátaitek
barátjuk barátaik

Pádové koncovky

editovat
  • Maďarské podstatné jméno může mít až 20 pádů. V porovnání se sedmi pády v češtině se tento systém může na první pohled jevit jako složitý. Ve skutečnosti však maďarské pády fungují jinak než české. Každý pád má svoji zvláštní funkci. Kromě toho jsou pádové koncovky pro všechna podstatná jména jednotné. Liší se pouze přední a zadní varianty podle samohláskové harmonie:
az udvarban (ve dvoře)
a könyvben (v knize)
  • Kromě nominativu a akuzativu se maďarské pády nepojí s žádnými záložkami (obdoba předložek v češtině). Konkrétní pádová koncovka odpovídá české předložce a její vazbě s některým z pádů. Například uvedená koncovka -ban / -ben odpovídá českému v + 6. pád. Naučit se maďarské pádové koncovky je přibližně stejně obtížné jako zvládnutí základních předložek v jiných evropských jazycích.

Přehled pádů

editovat
Pád Koncovky Odpovídající význam v češtině
Nominativ —— 1. pád (nominativ)
Akuzativ -t prostý 4. pád (akuzativ: koho? co?)
Dativ -nak, -nek prostý 3. pád (dativ: komu? čemu?)
Genitiv prostý 2. pád, přivlastňování (genitiv: koho? čeho?)
Instrumentál -val, -vel prostý 7. pád (instrumentál: kým? čím?)
s + 7. pád (s kým? s čím?)
Kauzál-finál -ért pro, za + 4. pád (účel)
Translativ -vá, -vé změna stavu (stát se kým / čím, změnit se na koho / co)
Terminativ -ig až do, až k (ukončení děje)
Essiv-formál -ként jako
Essiv-modál -ul, -ül jako
Inessiv -ban, -ben v + 6. pád (kde?)
Superessiv -n na + 6. pád (kde?)
Adessiv -nál, -nél u + 2. pád (kde?)
Illativ -ba, -be do + 2. pád (kam?)
Sublativ -ra, -re na + 4. pád (kam?)
Allativ -hoz, -hez, -höz k + 3. pád (kam?)
Elativ -ból, -ből z + 2. pád (zevnitř)
Delativ -ról, -ről z (s) + 2. pád (z / s povrchu)
o + 6. pád (o kom? o čem?)
Ablativ -tól, -től od + 2. pád (odkud?)
Temporál -kor v + 6. pád (kdy?)
Distributiv -nként na + 4. pád (rozdělení)
Temporál-distributiv -nta, -nte na + 4. pád / -ně (časově: denně, ročně)
Komitativ -stul, -stül sounáležitost
Modál -képpen jako

Z přehledu vyplývá, že mnohé pády mají specifický význam. Proto se v praxi uplatní pouze u některých podstatných jmen. Z tohoto důvodu nelze přesně říct, kolik vlastně má maďarské podstatné jméno pádů.

Triády místa a pohybu

editovat
 
Schematické zobrazení použití pádových koncovek vyjadřujících místo a pohyb

V maďarštině je velké množství pádů, které vyjadřují vztah k místu a směru (kde? kam? odkud? v kombinaci s umístěním uvnitř, vedle a na povrchu). Tyto pády tvoří tzv. triády pohybu:

Hova?
Kam?
Hol?
Kde?
Honnan?
Odkud?
-ba -be
do
-ban -ben
v
-ból -ből
z (zevnitř)
-ra -re
na (povrch)
-n
na (povrchu)
-ról -ről
z (povrchu)
-hoz -hez -höz
k
-nál -nél
u
-tól -től
od

Podobně jako v češtině říkáme například na Slovensku a na Slovensko namísto ve Slovensku a do Slovenska, odpovídající pádové koncovky se v maďarštině používají pro Maďarsko a místa ležící v Maďarsku:

Budapestre (do Budapešti), Budapesten (v Budapešti), Budapestről (z Budapešti)
ale: Bécsbe (do Vídně), Bécsben (ve Vídni), Bécsből (z Vídně)

(Podrobnosti uvedeny v článku Inessiv, illativ a elativ.)