Maďarština/Instrumentál

Instrumentál je pád, který odpovídá na otázku (s) kým, (s) čím? Má tedy stejný význam jako český 7. pád, a to buď prostý, nebo s předložkou s / se.

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je koncovka -val a -vel, jejíž podoba závisí jednak na samohláskové harmonii, ale také na zakončení slova.
  • Přímo tuto koncovku připojujeme, pokud slovo končí samohláskou a souhláskou v. Koncové samohlásky a a e se ale dlouží:
erő = síla —> teljes erővel = plnou silou
szív = srdce —> nehéz szívvel = s těžkým srdcem
kutya = pes —> Sétálok a kutyával. = Procházím se se psem.
gereblye = hrábě —> Dolgozik gereblyével. = Pracuje s hráběmi.
  • Pokud slovo končí souhláskou, mění se v na tuto koncovou souhlásku, která je tak zdvojena:
ember = člověk —> Lakok két emberrel. = Bydlím se dvěma lidmi. (po číslovce je podstatné jméno v jednotném čísle!)
öröm = radost —> örömmel! = s chutí!
busz = autobus —> utazik busszal = cestuje autobusem
száj = ústa —> tele szájjal nevet = smát se na plné ústa
dolog = věc —> dologgal = s věcí
dolga = jeho / její věc —> dolgával = s jeho / její věcí (zároveň dloužení samohlásky a)
dolgok = věci —> dolgokkal = s věcmi
dolgaim = moje věci —> dolgaimmal = s mými věcmi

Další běžné vazby

editovat
  • Běžné časové vazby se taktéž vyjádřují instrumentálem. Příklady:
idő = čas —> idővel = časem
ősz = podzim —> ősszel = na podzim
reggel = ráno —> nagyon korán reggel = zavčas rána
éj, éjjel = noc —> a múlt éjjel = včera v noci
nap = den —> nappal = ve dne
  • další běžné vazby s instrumentálem jsou v každém obsáhlejším slovníku, jako například:
méter = metr —> egy méterrel rövidebb = o metr kratší
bot = berla —> bottal jár = chodit o berli
annyi = tolik —> annyival = o tolik
  • pro vyjádření způsobu jako příslovce způsobu:
százas = stovka —> százasával = po stovkách
kettes = dvojka —> kettesével = po dvou
szere = jeho prostředek —> szépszerével = po dobrém (doslova pěkným jeho prostředkem)

Zájmena

editovat
Zájmeno Význam Instrumentál
Ukazovací
ez tento, tato, toto ezzel
az tamten, tamta, tamto azzal
ezek tito, tyto, tato ezekkel
azok tamti, tamty, tamta azokkal
Osobní
én velem
te ty veled
ő on, ona, ono vele
maga, ön Vy (jedn.) magával, önnel
mi my velünk
ti vy veletek
ők oni, ony, ona velük
maguk, önök Vy (množ.) magukkal, önökkel

Věty a formulace

editovat
Szeretnék veled beszélni. = Rád bych s tebou mluvil.
Igent intett a fejével. = Kývnoul hlavou na souhlas.
Találkoztak azokkal a diákokkal. = Střetli se s tamtými žáky.
Ez a mesterségével jár. = To souvisí s jeho povoláním.
magával visz = vzít s sebou
félre a tréfával! = žerty stranou!
szívvel-lélekkel = tělem i duší
szívélyes üdvözlettel = se srdečným pozdravem