Dichotomický klíč/Biotopy světa


 • Ovlivnění lidskými aktivitami
  • Zastavěná území, komunikace, průmyslové a zpevněné plochy, těžební prostory, odvaly, skládky odpadů, umělé nádrže, přístavy, zemědělské kultury, sady, parky, kulturní lesy apod. včetně ploch nedávno opuštěných a dosud bez pokročilejších stadií přirozených společenstev. –
   8 Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (Agricultural land and artificial landscapes) Klíč, Popis
  • Přírodní, přirozené, polopřírodní a člověkem málo ovlivňované biotopy. - 2
 • Vliv moře
  • Mořské biotopy nebo biotopy podmíněné přítomností moře. Přímořské laguny, kde vodní těleso je přímo nebo podzemními prostorami spojeno s mořem (s kolísavou hladinou). Mořský led, přímořské slané močály, pobřeží formované erozí a příbojem (pláže, útesy, duny, včetně dun porostlých dřevinam –
   1 Mořské a přímořské biotopy Klíč, Popis
  • Biotopy nezávislé na přítomnosti moře včetně ústí řek ovlivňovaných vzdutím přílivu, vnitrozemských písčin a vnitrozemských slaných jezer a slanisek - 3
 • Význam vody
  • Vodní ekosystémy (řeky, potoky, jezera, rybníky a tůně) včetně litorálních zón po větší část roku zaplavených vodou a říčních nebo jezerních naplavenin. –
   2 Vnitrozemské vodní ekosystémy Klíč, Popis
  • Půda je po většinu roku nasycena vodou, hladina půdní vody je blízko pod povrchem půdy nebo na povrchu půdy, vodní sloupec nad povrchem půdy může být jen krátkodobě. Půda je pokryta trvalým ledem nebo sněhem, na však plovoucím mořským nebo jezerním ledem, který je součástí vodních nebo mořských stanovišť. –
   5 Mokřady Klíč, Popis
  • Půda není trvale zaplavena nebo nasycena vodou - 4
 • Porosty stromů
  • Dominantním rostlinstvem jsou nebo ještě velmi nedávno byly stromy s pokryvností přinejmenším 10%. Za stromy se považují dřeviny s rozlišeným kmenem a korunou a obvykle schopné dosáhnout výšky 5 m v dospělosti, ale ve vysokých zeměpisných šířkách nebo nadmořských výškách může být výška stromu menší. K lesu se řadí i paseky přechodně zbavené lesa a vysoké keře, zejména některé pobřežní olše (Alnus), vrby (Salix) a stromové vřesovce. –
   4 Lesy (Forests) Klíč, Popis
  • Lokality s jiným typem rostlinstva nebo bez rostlinstva. Řídce zalesněné plochy pastvin s pokryvností 5 - 10%, včetně pasek s nástupem plevelných společenstev. Pastviny s širokolistými bylinami, mechy nebo lišejníky, stromořadí s jednotlivými vysokými stromy, vřesoviště, křoviny a tundra. Zákrsky stromů v polárním a vysokohorském pásmu nedosahující výšky 3 m.- 5
 • Pokryvnost
  • Pokryvnost větší než 30%. -
   3 Tundra, křoviny, trávníky (Scrub and grassland) Klíč, Popis
  • Bez vegetace nebo s pokryvností menší než 30%. - 6
 • Srážky
  • Malá pokryvnost vegetace není zapříčiněna nedostatkem strážkové vody –
   6 Hory, skály, sutě, jeskyně, písčiny Klíč, Popis
  • Malý rozvoj vegetace je zapříčiněn nedostatkem strážkové vody nebo přehříváním půdy. –
   7 Pouště Klíč, Popis