Dativ je stejně jako v češtině pádem nepřímého předmětu. Odpovídá na otázku komu?, čemu? Má tedy stejný význam jako prostý 3. pád v češtině.

Tvoření

editovat
  • Charakteristická je přípona -nak a -nek, jejíž variantu volíme v souladu se samohláskovou harmonií. Tyto přípony se připojují bez spojovací samohlásky k podstatných jménům, přídavným jménům, zájmenům a k číslovkám. Příklady:
ki = kdo —> kinek a leánya? = koho dcera?
mi = co —> minek? = čemu?, naco?
hosszú = dlouhý —> hosszúnak = dlouhému
valóság = skutečnost —> nem felel meg a valóságnak = neodpovídá skutečnosti
  • Pokud podstatné jméno končí na samohlasku a nebo e, dochází k dloužení samohlásky. Příklady:
születésének évfordulója = výročí jeho narození
bebeszéli magának = namlouvat si
Veszek ajándékot Zsuzsannának. = Kupuji Zuzaně dárek.
  • Datívni přípona -nak, -nek se připojuje vždy až na konec slova za všechny další přípony:
idegenek = cizí —> idegeneknek tilos a bemenet! = cizím vstup zakázán!
követelmények = požadavky —> megfelel a követelményeknek = vyhovět požadavkům

Další běžné vazby

editovat
  • Dativem vyjadřujeme skutečnost, že někomu nebo něčemu něco patří. V češtině se k tomuto účelu buď užívá genitiv (2. pád), nebo přivlastňovací adjektivum (otcův, matčin). Příklady:
Zoltánnak a lakása = Zoltánův byt
a Holdnak udvara van = doslova Měsíc má dvůr (je to předpověď proměnlivého, větrného počasí)
Péternek van autója = Petr má auto
Podrobnější informace najdete v článku Přivlastňování.
  • Dativní příponu přijímá podmět ve větách, kde se používají slovesa s časovaným infinitivem:
Apámnak nem szabad dohányoznia. = Můj otec nesmí kouřit.
Nekem megvárnom kell. = Já musím počkat.
  • Přípona dativu -nak / -nek se v maďarštině používá pro popsání stavu anebo účelu. V češtině tomu odpovídá předložka za. Příklady:
tanoncnak megy = jít za učne
megválaszt elnöknek = zvolit za předsedu
igazat ad valakinek = dát komu za pravdu
  • Dativ se také používá, když říkáme, jak se někdo jmenuje:
Hogy hívnak? = Jak se jmenuješ? (doslova jak volají?)
Hogy hívják magát / önt / magukat / önöket ? = Jak se jmenujete? (vykání)
Pálnak hívnak. = Jmenuji se Pavel. (neurčité časování)
Péternek hívják. = On se jmenuje Petr. (určité časování)

Zájmena

editovat
Zájmeno Význam Dativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto ennek
az tamten, tamta, tamto annak
ezek tito, tyto, tato ezeknek
azok tamti, tamty, tamta azoknak
Osobní
én nekem
te ty neked
ő on, ona, ono neki
maga, ön Vy (jedn.) magának, önnek
mi my nekünk
ti vy nektek
ők oni, ony, ona nekik
maguk, önök Vy (množ.) maguknak, önöknek

Věty a formulace

editovat
Ad neked virágokat. = Dává ti květiny.
Nekem fáj a fejem. = Bolí mě hlava. (v češtině 4. pád!)
Az autóvezető nekiment az ároknak. = Řidič najel na příkop.
Telefonálok Péternek. = Telefonuji Petrovi.
jól esik neki = těší ho
tisztelet a kivételnek = čest výjimkám
annak idején = tenkrát, kdysi
sokaknak nem tetszik = mnohým se to nelíbí