Maďarština/Přivlastňování

Způsob vyjadřování vlastnictví je v maďarštině značně odlišný od češtiny. Na tomto místě najdete přehled způsobů přivlastňování. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

Přivlastňovací koncovky

editovat

Přivlastňovací koncovky se používají u podstatných jmen ve významu českých přivlastňovacích zájmen (můj, tvůj, jeho, její apod.):

 • ház = dům —> házam = můj dům

Podrobnosti k tvoření těchto tvarů hledejte v příslušném článku.

Pokud chceme zdůraznit vlastnický vztah, můžeme přidat ještě osobní zájmeno v nominativu (1. pádě), zpravidla s určitým členem:

 • az én kutyám = můj pes
 • a te házad = tvůj dům
 • az ő autója = jeho / její auto
 • a mi házunk = náš dům
 • a ti gyereketek = vaše dítě
 • az ő kutyájuk = jejich pes

Pozor! Pokud je vlastník ve 3. osobě množného čísla (jejich), nepoužívá se v tomto případě zájmeno ők (oni), ale pouze ő.

Přivlastňování osobám a věcem

editovat

K vyjádření vlastnictví u specifikovaných osob a věcí se používají následující způsoby.

1. způsob – vlastník v nominativu (základním tvaru) + přivlastňovaná věc s přivlastňovací koncovkou:

 • Péter háza = Petrův dům (dosl. Petr jeho dům)
 • az asztal lába = noha stolu (dosl. ten stůl jeho noha)
 • Magyaország királya = král Uher (dosl. Uhersko jeho král; maďarština nerozlišuje pojmy maďarský a uherský, obojí je magyar)
 • apám kutyája = pes mého otce (dosl. můj otec jeho pes)

Při skloňování se vlastník nemění, pádové koncovky přijímá přivlastňovaná věc:

 • Látom apám kutyáját. = Vidím psa mého otce.

2. způsob – vlastník v dativu (-nak / -nek) + a(z) + přivlastňovaná věc s přivlastňovací koncovkou:

 • Péternek a háza = Petrův dům (dosl. Petrovi ten jeho dům)
 • Péter házának az ajtója = dveře Petrova domu (dosl. Petrovi toho jeho domu ty jeho dveře)

Oba způsoby se mohou kombinovat:

 • Péter házának az ajtója = dveře Petrova domu (dosl. Petr jeho domu ty jeho dveře)
 • Látom Péter házának az ajtóját = Vidím dveře Petrova domu. (akuz.)

Více vlastníků

editovat

Pokud je přivlastňováno více vlastníkům (s výše uvedenou výjimkou se zájmenem ő), přivlastňovaná věc nepřibírá koncovku s významem jejich, ale koncovku znamenající jeho / její:

 • a gyerekük = jejich dítě
 • a szomszédaink gyereke = dítě našich sousedů
 • az autójuk = jejich auto
 • a szülők autója = auto rodičů
 • listájuk = jejich seznam
 • Magyarország uralkodóinak listája = seznam vládců Uher

Toto pravidlo se uplatňuje také při vykání více osobám (zájmeno önök):

 • az önök háza = váš dům

Genitiv

editovat

Genitivem, tvořeným koncovkou (v množném čísle -éi), se označuje vlastník, pokud je ve větě vynechána vlastněná věc nebo je vlastník uveden v přísudku:

 • Kié ez a számítógép? = Čí je tento počítač?
 • Pálé. = Pavlův.
 • Ez a számítógép Pálé. = Tento počítač je Pavlův (Pavla). (na rozdíl od: Pál számítógépe = Pavlův počítač)

Přivlastňovací zájmena

editovat

Jak bylo uvedeno výše, s podstatnými jmény se nepoužívají přivlastňovací zájmena jako v češtině. Vlastnické vztahy (můj, tvůj atd.) se vyjadřují pomocí speciálních koncovek. Přesto v maďarštině přivlastňovací zájmena existují. Jejich využití se však od češtiny liší.

Přivlastňovací zájmena mohou být v postavení přísudku (viz též přídavná jména):

 • Ez a kutya az enyém. = Tento pes je můj. (vynechává se sloveso van = je)

Na rozdíl od: a kutyám = můj pes

Dále se mohou například použít v krátkých odpovědích, kde je vynecháno podstatné jméno:

 • Melyiket akarod? A tiedet. = Kterou chceš? Tvoji.

Podrobnosti najdete v kapitole o přivlastňovacích zájmenech.

Vyjadřování českého mít

editovat

Maďarština nemá sloveso odpovídající českému mít. Skutečnost, že někdo něco má, vyjadřuje následujícím způsobem: van / vannak (je /jsou) + vlastněná věc s přivlastňovací koncovkou. V záporu je sloveso nincs / nincsenek (není / nejsou). Například:

 • Van házam. = Mám dům. (dosl. je / existuje můj dům)
 • Vannak házaim. = Mám domy. (dosl. jsou mé domy)
 • Van két házam. = Mám dva domy. (dosl. je dva můj dům; po číslovce je podstatné jméno v jednotném čísle!)
 • Nincs pénzem. = Nemám peníze. (dosl. není moje peníze)

Je-li potřeba zdůraznit nebo konkretizovat vlastníka, vyjádří se formou dativu:

 • Nekem van házam. = Já mám dům. (dosl. mně je můj dům)
 • Nekik van házuk. = Oni mají dům. (dosl. jim je jejich dům)
 • Péternek van háza. = Petr má dům. (dosl. Petrovi je jeho dům)
 • az ember, akinek van autója = (ten) člověk, který má auto (dosl. člověk, kterému je jeho auto)
 • emberek, akiknek nincs pénzük = lidé, kteří nemají peníze (dosl. lidé, kterým není jejich peníze)

Otázka:

 • Van kutyád? = Máš psa? (dosl. je tvůj pes?)
 • Vannak kutyáid? = Máš psy? (dosl. jsou tví psi?)
 • Kinek van egy kutyája? = Kdo má psa? (dosl. komu je jeden jeho pes?)