Praktická elektronika/Zesilovače

Zesilovač je obvykle obvod s dvěma vstupy a dvěma výstupy, tzv. dvojbran. Jeho účelem je na výstupu podávat větší signál (tj. napětí či proud), než je na vstupu.

Určujeme u nich zejména vlastnosti:

  • Zesílení - poměr vstupu a výstupu
  • Maximální výkon, který dovedou na výstupu podávat, případně také maximální napětí a proud.
  • Vstupní impedanci - odpor, který kladou na vstupu (obvykle čím větší, tím lepší)
  • Výstupní impedanci - vnitřní odpor na výstupu (naopak: čím menší, tím lepší) (viz také impedanční přizpůsobení)
  • Šířka pásma - některé zesilovače zesilují široký rozsah frekvencí (osciloskopech, televizích, rádiích), některé jsou úzce specializované na jediný kmitočet a ostatní se v nich ztrácí (viz Spektrum signálu)
Zesilovač pro kytaru je několikastupňový, nízkofrekvenční, výkonový, má malou výstupní impedanci. Lze ladit zesílení (i pro jednotlivé frekvence).

Zesilovače jde podle frekvence rozdělit na:

  • Stejnosměrné pro jen pomalu proměnný signál
  • Nízkofrekvenční pro frekvence 50 Hz až 20 kHz (slyšitelné)
  • Vysokofrekvenční pro frekvence vyšší (rádio vysílačky i přijímače), od desítek kHz do stovek GHz

Některé zesilovače mají další funkce:

  • rozdílové (diferenciální) zesilují rozdíl
  • směšovací sčítají oba vstupy apod.

TřídaEditovat

Některé zesilovače pracují pro kladnou i zápornou půlvlnu signálu, některé ne (oboje má své pro a proti). Proto se dělí do několika tříd:

Třída AEditovat

Zesilovač pracuje v kladné i záporné půlvlně. 3 nejjednodušší zapojení (se společným emitorem, se společnou bází a se společným kolektorem) jsou uvedena v kapitole o bipolárních tranzistorech, lze je ale realizovat také s unipolárními tranzistory či elektronkami.

Kvůli trvalému proudu má malou účinnost, proto jej využijeme hlavně (nebo jako předzesilovač u vícestupňových zesilovačů).

 

Třída BEditovat

Zesilovač pracuje jen v jedné půlvlně. Obvykle se proto zapojují dva vedle sebe a v kladné a záporné půlvlně se doplňují. Mají větší účinnost, obvykle ale i mírné zkreslení. proto se zesilovač používá, sice více než třída A, přesto ale málo.

 

Třída CEditovat

Zesilovač pracuje, jen když signál překročí určitou úroveň. Má velké zkreslení a ještě vyšší účinnost, proto se nepoužívá pro zesilování zvuku, ale zejména ve vysílačkách. Zkreslení (tj. vyšší harmonické ve spektru se odstraní pomocí high-pass filtru.

 

Třída D, E a jinéEditovat

 
 

Zpětná vazbaEditovat

Je snadné vytvořit zesilovač, který bude zesilovat mnohem vícekrát, než po něm chceme. Naopak je těžké jej zapojit tak, aby nezkresloval signál a aby šlo zesílení nastavit na předem určenou hodnotu. Abychom toho dosáhli, přičteme část výstupního signálu ke vstupnímu a tím vytvoříme tzv. zpětnou vazbu.

Zpětná vazba může být různých typů, rozlišujeme hlavně kladnou a zápornou. U zesilovačů použijeme zápornou což vyžaduje, aby zesilovač invertoval signál.

To, že napětí na výstupu zesilovače má opačnou polaritu než na vstupu, obvykle není na závadu. Signál invertuje řada zesilovačů sama od sebe (třeba tranzistor se společným emitorem).

Když k zesilovači se zápornou zpětnou vazbou připojíme malé napětí, začne klesat napětí na výstupu, dokud se jeho vliv na vsupu nevyrovná se vstupním signálem. Čím je zpětná vazba silnější, tím menší zesílení získáme.

Příklady zapojeníEditovat

Integrované zesilovačeEditovat

Klidové polohy pracovního boduEditovat

Průsečík na Voltampérové charakteristice. Podle polohy klidového pracovního bodu dělíme zesilovače zesilovače do tříd A,B,C.

Nastavení klidového pracovního bodu ve třídě A:Editovat

1. Určit polaritu napájecího zdroje.
2. Vybrat správnou velikost napětí UCE
3. Nastavit proud báze IB pomocí napětí UBE

Teplotní stabilizace pracovního boduEditovat

Činnost bipolárního tranzistoru, vlastní vodivost polovodiče a poloha pracovního bodu jsou značně závislé na teplotě. Zvýšením vlastní vodivosti polovodiče se zvyšuje teplota a pracovní bod se posouvá. Tranzistor tedy musíme zapojit tak, aby při zvyšování teploty zůstaly proudy stejné a neposouval se pracovní bod.

Stabilizace zatěžovacím odporem RcEditovat

 

Po připojení vstupního budícho signálu představuje kondenzátor C1 zkrat pro střádavou složku proudu - zabraňuje záporné zpětné vazbě napěťové.

Stabilizace zatěžovacím odporem REEditovat

 

Po připojení vstupního budícího signálu představuje kondenzátor CE zkrat pro střídavou složku proudu - zabraňuje záporné zpětné vazbě proudové.

Po připojení vstupního zdroje se vstupní signál sčítá nebo odečítá (v závislosti na polaritě) s klidovým napětím napájecího zdroje a proudem báze. Je-li polarita U1 kladná zvyšuje se UBE, IB, IC a URC. Napětí UCE se snižuje. Při záporné polaritě budou všechny hodnoty opačné.